Bytové domy, K.Vary - Krokova ul.

Výstavba pěti bytových domů s celkovou kapacitou 129 bytů na parcele č.p. 931 je považována  za první etapu zástavby území, které je v platném územním plánu města definováno jako území pro bydlení městského typu. Dopravní řešení v této variantě určuje jako zásadní místo vjezdu do celé lokality vjezd z nové kruhové křižovatky. Urbanistická koncepce usiluje o ponechání co největší možné plochy pro veřejný prostor se zelení ve střední části lokality a veřejnou dopravní komunikaci navrhuje po jeho obvodu. Náznaky vjezdů do přilehlého území s budoucí zástavbou leží na okrajích parcely. Navrhované bytové domy jsou situovány v optimální vzdálenosti od frekventované komunikace Krokovy ulice a jsou od ní odděleny pásem vzrostlé zeleně před parkovacímí stáními u jednotlivých bytových domů. Tři 6-ti podlažní solitérní objekty s eliptickým půdorysem a oblým tvarem povrchu stavby jsou umístěny nejblíže Krokovy ulice. V prostoru za nimi, na západním okraji pozemku jsou situovány dva lineární 5-ti podlažní bytové domy tvořící pevné kompoziční pozadí prostoru. Koncepce byla inspirována představou lodí volně plujících prostorem zeleně a odráží se také v poetickém pojmenování jednotlivých objektů - jmény korábů konvoje Kryštofa Kolumba (Santa Maria, Pinta a Nina). Jejich volné situování zároveň umožňuje optimální oslunění bytů. Objem každé stavby je plasticky členěn pomocí lodžií nebo balkonů a francouzských oken. Subjektivitu každého z objektů podtrhne barevné řešení (odlišná barevnost detailů zábradlí, konstrukcí otvorů a p.) 

Generální projektant: MEDIKA projekt, K. Vary

Krokova 649/30, 360 01 Karlovy Vary

BD Drahovice - Krokova ulice

Novostavba

Dokumentace pro územní řízení

2012 / stavba nerealizována

145 mil. Kč

Ing. Miroslav Harzer

Akad. Arch. Antonín Polony, Ing. Arch. Jiří Šejvl