Výrobní haly, Lesina

Závod na mechanické zpracování plastových hmot slouží k produkci pryžových a plastových těsnících profilů pro determální zasklení výrobků pro stavebnictví a profilů pro automobilový průmysl. Navrhovaná stavba, kterou tvoří tři provozně i technologicky samostatné haly, rozšiřuje stávající areál severovýchodním směrem na volnou plochu, která byla před provedením stavby využívána jako zemědělská půda.

Haly jsou osazeny v linii směrem severovýchod – jihozápad. Celé rozšíření areálu je objízdné po nově navržené vnitrozávodové komunikaci s propojením na stávající vjezd do areálu. Prostřední hala č. 1 má na severozápadní straně navrženu plochu pro výhledové rozšíření. Z tohoto důvodu je objízdná komunikace odsazena od navržených hal.

Architektonické a urbanistické řešení je přizpůsobeno průmyslovému charakteru stavby a účelu jejího využití. Pro návrh hal bylo využito výrobního programu firmy MARC-SA Building Systems s.r.o. – stavebního ocelového systému ASTRON. Tento systém používá lehké sendvičové opláštění s povrchově upravenými trapézovými plechy. Pouze část sociální a administrativní je navržena jako dvoupodlažní přístavek v klasické technologii. Architektonické řešení spočívá v jednotlivých geometrických tvarech s pravidelným rastrem oken a hladkou strukturovanou omítkou.

, Lesina

LESINA RUBBER s.r.o.

IGENIA s.r.o.

Novostavba

Dokumentace k územnímu řízení

2001 / stavba nerealizována

130 mil. Kč

Ing. Miroslav Harzer