Královská Vila, K.Vary

Jedná se o stavební úpravy střechy na stávajícím objektu „Královská vila“ v areálu lázeňského sanatoria Bristol. Objekt byl postaven v 70. letech 19. století v neorenesančním slohu. Jedná se o pětipodlažní budovu s bosovaným přízemím a nárožími. V posledním podlaží byl ukončen značně vysazenou korunní římsou a zastřešen plochou střechou. V polovině 20. století prošla budova novodobými úpravami, při nichž bylo nejvyšší patro přebudováno, původně drobná okna byla zvětšena a došlo k odstranění baluster mezi okenními osami. Účelem úpravy je vyřešení permanentních problémů se zatékáním a zakrytí dojezdů stávajících výtahů, které výrazně vyčnívají nad úroveň stávající ploché střechy. Plochá střecha bude nahrazena střechou mansardovou s vikýři, jejíž tvar je uzpůsoben tak, aby v nově vzniklém prostoru mohlo být plnohodnotné podlaží s ubytovací kapacitou. Vzhled a tvar střechy vychází z pojetí mansardových střech okolní zástavby. Mansardová střecha je půdorysně ustupující, její pata je půdorysně na úrovni líce fasády, takže stávající korunní římsa objektu je zachována. Vikýře nepředstupují před líc fasády, jsou architektonizovány do formy portálků a pohledově střechu rozčleňují.

Zámecký vrch 918/34, Karlovy Vary

PROMTECH s.r.o.

Rekonstrukce

Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby

2012 / stavba realizována

30,7 mil. Kč

Ing. Bohumil Kuba

Porticus s.r.o. – Ing. Petr Bursík