Pro naše klienty jsme již projekčně připravili záměry za více než 4.500.000.000,- Kč.

 • analýza zakázky
 • analýza staveniště
 • specifikace potřebných podkladů a průzkumů
 • specifikace potřebných prací a profesí
 • poradenské služby v oboru pozemních staveb
 • inženýrsko - geologický, radonový a hydrogeologický průzkum
 • stavebně statický průzkum
 • mykologický průzkum
 • zaměření stávajícího stavu objektu
 • geodetické zaměření pozemku
 • návrh stavby, architektonické studie, vizualizace, fotomontáže
 • vypracování dokumentace k územnímu řízení
 • vypracování dokumentace ke stavebnímu řízení
 • vypracování dokumentace pro provádění stavby
 • vypracování výrobní dokumentace prefabrikátů a ocelových konstrukcí
 • vypracování projektu interiérů
 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • rozhodnutí a stanoviska dotčených orgánů státní správy
 • vyjádření správců veřejných sítí a dálkových vedení
 • kontrola majetkoprávních dokladů
 • žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení
 • vypracování podkladů pro nabídkové řízení - položkové výkazy výměr apod.
 • zabezpečení nabídkového řízení na dodávku stavby a jeho vyhodnocení
 • odborná pomoc při výběru dodavatele
 • dohled nad dodržováním stavební dokumentace a závěrů stavebního řízení
 • dohled nad zpracováním dodavatelské (výrobní) dokumentace
 • posuzování změn a odchylek ze strany stavebníka nebo dodavatele oproti schválené dokumentaci
 • zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • účast při kolaudačním řízení
 • asistence při přípravě stavby
 • řízení kontrolních dní
 • kontrola provádění stavebních prací a dodávek a jejich protokolární přijímání od dodavatele
 • přebírání dílčích částí díla i díla jako celku
 • kontrola a odsouhlasení soupisů provedených prací jako podklad pro fakturaci dodavatele
 • provádění kontroly zápisů ve stavebním deníku
 • jednání s projektantem (autorský dozor)
 • návrhy technického řešení detailů na stavbě
 • jednání s příslušnými orgány státní správy (zejména stavební úřad) a s jinými účastníky výstavby
 • pořizování fotodokumentace průběhu stavby
 • kontrola dodavatele při provádění předepsaných zkoušek
 • kontrola odstranění vad a nedodělků
 • organizaci kolaudace provedené stavby
 • archivace dokladů
 • monitorování vhodné dotace a výzvy
 • vyhledání nejvhodnějšího dotačního titulu pro financování vaší stavby
 • vyřízení dotaci včetně zpracování všech nezbytných dokumentů
 • řízení projektu
 • zpracování energetického posudku
 • zpracování projektové dokumentace
 • zajištění stavebního povolení
 • zpracování a podání žádosti
 • zajištění stavebního dozoru
 • spolupráce při výběru dodavatelů
 • zpracování zadávací dokumentace
 • organizace zadávacích řízení
 • poskytování odborných konzultací průběhu zadávacího řízení
 • posouzení úplnosti nabídky dodavatele/zhotovitele stavby
 • posouzení nabídek dle kritérií kvalita, termíny a ceny
 • vypracování srovnatelných přehledů nákladů podle již realizovaných staveb obdobného charakteru a rozsahu