Byt_domy_Krokova_1.jpg

Bytové domy Drahovice

Lokalita Karlovy Vary
Stavebník BD Drahovice - Krokova ul.
Stupeň PD dokumentace pro územní řízení
Cena  265 mil. Kč
Hlavní inženýr projektu Ing. Miroslav Harzer
Architektonický návrh Ing. arch. Antonín Polony
Ing. arch. Jiří Šejvl

Popis

Výstavba pěti bytových domů s celkovou kapacitou 129 bytů na parcele č. p. 931 je považována za první etapu zástavby území, které je v platném územním plánu města definováno jako území pro bydlení městského typu. Dopravní řešení v této variantě určuje jako zásadní místo pro přístup do lokality vjezd z nové kruhové křižovatky. Urbanistická koncepce usiluje o ponechání co největší možné plochy pro veřejný prostor se zelení ve střední části lokality a veřejnou dopravní komunikaci navrhuje po jeho obvodu. Náznaky vjezdů do přilehlého území s budoucí zástavbou leží na okrajích parcely. Navrhované bytové domy jsou situovány v optimální vzdálenosti od frekventované Krokovy ulice a jsou od ní odděleny pásem vzrostlé zeleně před parkovacími stáními u jednotlivých bytových domů. Tři 6-ti podlažní solitérní objekty s eliptickým půdorysem a oblým tvarem povrchu stavby jsou umístěny nejblíže Krokovy ulice. V prostoru za nimi, na západním okraji pozemku jsou situovány dva lineární 5-ti podlažní bytové domy tvořící pevné kompoziční pozadí prostoru. Koncepce byla inspirována představou lodí volně plujících prostorem zeleně a odráží se také v poetickém pojmenování jednotlivých objektů jmény korábů konvoje Kryštofa Kolumba (Santa Maria, Pinta a Nina). Jejich situování zároveň umožňuje optimální oslunění bytů. Objem každé stavby je plasticky členěn po- mocí lodžií nebo balkonů a francouzských oken. Jedinečnost každého z objektů podtrhnou rozdílná barevná řešení detailů.

Zdroj dynamické sekce: » BD Drahovice (Fotogalerie)